Reglement betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de werknemers

Voorwoord

De onderneming Smappee NV verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van haar werknemers strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Deze policy betreft in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking ervan in het kader van het personeelsdossier en loongegevens. 

Deze policy bevat en beschrijft:

 • de aard van de verwerkte persoonsgegevens: welke gegevens van de werknemer worden verwerkt?
 • de verschillende doelstellingen van de verwerking van de persoonsgegevens: waarom worden deze gegevens verwerkt? 
 • de rechten van de werknemer bij de verwerking van persoonsgegevens: welke rechten heeft de werknemer met betrekking tot zijn persoonsgegevens?
 • de waarborgen en beveiliging van de persoonsgegevens: hoe worden de persoonsgegevens van de werknemers beschermd?
 • de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling: wie kan de betrokken persoonsgegevens raadplegen?

Het is van toepassing op alle werknemers die met de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, maar ook op de personen:

 • die niet meer in dienst zijn maar waarvan de werkgever wettelijk verplicht is nog een aantal gegevens te bewaren;
 • die in het kader van een lopend rekruteringsproces in contact staan met de werkgever.

Wanneer in dit reglement over de 'werknemers' wordt gesproken, worden deze 2 categorieën personen ook beoogd.

1 Aard en verwerking van de persoonsgegevens

Welke gegevens worden verwerkt?

1.1 Aard van de persoonsgegevens

Alle gegevens die uit de toepassing van wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen met betrekking tot tewerkstelling voortvloeien.

Samengevat betreft het gegevens met betrekking tot:

 • het statuut en de onderworpenheid op arbeidsrechtelijk, sociaal en fiscaal vlak;
 • de aan- en afwezigheden en de interpretatie ervan;
 • de loon bestanddelen, de omvang, de uitbetaling en de evolutie ervan;
 • alle andere wettelijke, reglementaire en conventionele aspecten van personeelsadministratie (bv. in het kader van arbeidsongevallenverzekeringen, arbeidsgeneeskunde, medische controle op arbeidsongeschiktheid, door de werkgever toegekende extralegale verzekeringen, ...).

Meer concreet zijn dit:

 • identificatiegegevens (naam, adres, rijksregisternummer, nummer identiteitskaart, )
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer,…)
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, arbeidsvergunning, …)
 • indien nodig: fysische gegevens (grootte, gewicht,… voor bv. arbeidskledij,…)
 • gegevens over bepaalde leefgewoonten (bijzonderheden betreffende reizen en verplaatsingen, burgerlijke onderscheidingen, inlichtingen betreffende een ongeval, …)
 • samenstelling van het gezin (personen ten laste, geboortedatum kinderen, …)
 • lidmaatschappen (enkel indien betaald door de werkgever)
 • woningkenmerken (enkel indien de werkgever een woning ter beschikking stelt)
 • gegevens over vorming en opleiding, waaronder genoten opleidingen, geplande opleidingen, nood aan opleidingen,… (educatief verlof, promotie, …)
 • werkroosters
 • gegevens met betrekking tot het beroep en de betrekking, meer bepaald het personeelsdossier
  • functiebeschrijving
  • gegevens nodig om de verloning te bepalen, waaronder loon, variabele verloning, prestatiewaardering, premies, groepsverzekering, voordelen in natura …
  • overzicht van aan- en afwezigheden
  • afspraken en targets die de werknemer moet halen in zijn functie
  • evaluatie- en beoordelingsgegevens
  • competenties die hij/zij moet bezitten of verwerven
 • rijksregisternummer (als fiscaal identificatienummer en in relatie met de instellingen van sociale zekerheid)
 • sommige gerechtelijke gegevens die een invloed op de arbeidsovereenkomst hebben (voorlopige hechtenis, loonbeslag,…)
 • indien nodig: politieke, filosofische of religieuze opvattingen (voor de toepassing van klein verlet wegens communie, feest vrijzinnige jeugd, politiek verlof, …)
 • indien nodig: lidmaatschap van een vakbond (in het kader van ondernemingsraden, comités voor preventie en bescherming op het werk)
 • lidmaatschap van een ziekenfonds (in ongevallendossiers,…)
 • administratief-medische gegevens (arbeidsongeschiktheidspercentages, medische attesten, HR-gerelateerde onderzoeken…)
 • nummerplaten van bedrijfswagens
 • loopbaanplanningsgegevens.

Deze categorieën van persoonsgegevens beogen volledigheid en betekenen geenszins dat de werkgever al deze gegevens verwerkt.

1.2 Persoonlijke inlichtingen

De werknemer zal alle relevante informatie die de werkgever nodig heeft meedelen.

Op het ogenblik van zijn aanwerving of wanneer nieuwe maatregelen toegepast worden, bezorgt de werknemer aan de werkgever alle noodzakelijke inlichtingen voor de toepassing van de verplichte formaliteiten, hetzij op het gebied van de sociale wetgeving, hetzij voor de toekenning, de schorsing of de beëindiging van het recht op vergoedingen en andere uitkerin­gen.

De werkgever behoudt zich het recht voor een kopie van de behaalde diploma’s en/of getuigschriften te vragen indien deze documenten belangrijk zijn in de functie die de werknemer uitoefent. De werkgever zal de verzamelde inlichtingen met de vereiste vertrouwelijkheid behandelen. 

Elke wijziging in de oorspronkelijke persoonlijke inlichtingen (wijziging van adres, burgerlijke staat, gezinslast enz.) wordt spontaan en zonder uitstel schriftelijk of per e-mail aan het Departement Human Resources meege­deeld.

De werknemer is verantwoordelijk voor het niet of laattijdig informeren van de werkgever en zal desnoods de vergoedingen, de uitkeringen of de ten onrechte geïnde tussenkomsten moeten terugstorten. 

1.3 Beschermde persoonsgegevens

Enkele gegevens worden enkel verwerkt om een voordeel aan de werknemer toe te kennen.

“Gevoelige gegevens” kunnen verwerkt worden wanneer zij noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering van de arbeidsrechtelijke rechten en plichten van de houder van het bestand.

Artikel 8 van de wet van 8 december 1992.

Artikel 9 van de Algemene verordening voor gegevensbescherming.

Artikelen 25 t.e.m. 27 van het KB van 13 februari 2001.

“Het lidmaatschap van een ziekenfonds” kan verwerkt worden om te voldoen aan een gewettigd belang van de betrokkene als de verwerking een werkelijk voordeel beoogt te verlenen en in zoverre de betrokkene zich niet tegen de verwerking verzet.

Artikelen 25 t.e.m. 27 van het KB van 13 februari 2001.

1.4 Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden met de nodige voorzichtigheid verwerkt.

De persoonsgegevens waarover de werkgever beschikt, kunnen zowel door de werknemer als via andere informatiekanalen verkregen worden.

Indien de werkgever de persoonsgegevens niet van de werknemer verkrijgt, dan wordt de werknemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht.

De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de werkgever.

Meer informatie over de rechten van de werknemer in het kader van deze verwerking en over de beveiliging van de verwerking volgen hierna.

2 Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

2.1 Algemeen

De persoonsgegevens van de werknemers worden verwerkt:

 • omwille van wetten, reglementen en onderrichtingen op regionaal, federaal en internationaal vlak inzake het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscale wetgeving, met inbegrip van collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement;
 • in het kader van de arbeidsovereenkomst;
 • een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

In het kader van het personeelsdossier en de loonadministratie wordt een ruime hoeveelheid aan persoonsgegevens verwerkt die vereist zijn volgens de wetten, reglementen en onderrichtingen op regionaal, federaal en internationaal vlak inzake het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscale wetgeving, met inbegrip van collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement. Indien nodig, zullen de doeleinden duidelijker geformuleerd worden en aan de werknemer meegedeeld worden.

De persoonsgegevens worden voornamelijk voor het loonbeheer, met de eventuele hulp van een sociaal secretariaat, alsook voor de personeelsadministratie gebruikt. Ze worden verwerkt in het kader van de arbeidsovereenkomst. Het betreft voornamelijk gegevens die op de jaarlijkse individuele afrekening voorkomen. Persoonsgegevens verkregen uit evaluaties van de werknemer of toezicht op de werknemer zullen ook verwerkt worden omwille van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Indien deze informatie gebruikt wordt voor andere doeleinden, dan zal de werknemer hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld volgens de wettelijke regels.

Verschillende gegevens zullen bovendien verwerkt worden omwille van een wettelijke verplichting die op de werkgever rust of wanneer de verwerking noodzakelijk en redelijk is om de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (werkgever) of een derde te behartigen. De werkgever zal de werknemer, in voorkomend geval, hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Tot slot, zal in sommige gevallen de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer.

Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan personeelsbeheer of loonadministratie worden gebruikt. Indien deze gegevens voor andere doeleinden dan personeelsbeheer en loonadministratie worden gebruikt, dan wordt de werknemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht volgens de wettelijke regels.

2.2 Bijzondere situaties

Bij sommige bijzondere situaties, worden er naast de hierboven opgesomde gegevens ook nog andere gegevens verwerkt.

Deze categorieën van persoonsgegevens beogen volledigheid en betekenen geenszins dat de werkgever al deze gegevens verwerkt.  U vindt hierna een overzicht:

Persoons-gegevens

Doelstellingen

Rechtsgrond

Geo-lokalisatie

 • Veiligheid werknemer
 • Bescherming dienstwagen
 • Professionele behoeften transport en logistiek

Uitoefenen controle op arbeid werknemer

 • Gerechtvaardigd belang

Toestemming van de werknemer

Camera-bewaking

 • Veiligheid en gezondheid
 • Bescherming goederen van de onderneming
 • Controle productieproces

Controle arbeid van de werknemer

 • In kader van overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Toestemming van de werknemer

E-mail- en internet-controle

 • Voorkomen ongeoorloofde/lasterlijke feiten, in strijd met goede zeden, die waardigheid van anderen schaden
 • Bescherming van vertrouwelijke handels-, economische en financiële belangen en ermee in strijd zijnde belangen
 • Veiligheid en/of goede technische werking IT-netwerksystemen, fysieke bescherming van onderneming

Te goeder trouw naleven van geldende beginselen en regels over gebruik van onlinetechnologieën van de onderneming

 • In kader van overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Toestemming van de werknemer

Foto’s van werknemer

 

 • Toestemming van de werknemer
 • Gerechtvaardigd belang

GSM, Telefoon-nummers

Abonnements-gegevens

Facturen

 

 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming van de werknemer
 • In kader van overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Tijds-registratie

 

 • Gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke verplichting
 • In kader van overeenkomst
 • Toestemming van de werknemer

 

 

3 Rechten van de werknemer

Welke rechten heeft de werknemer met betrekking tot zijn persoonsgegevens?

3.1 Recht van inzage en kopie

De werknemer mag steeds zijn dossier inkijken en er een kopie van vragen.

De werknemer heeft het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die de werkgever over hem verwerkt, evenals waarom de werkgever dit doet, waar de werkgever de gegevens vandaan heeft gehaald en wie de gegevens ontvangt.

De werknemer kan in dit geval ook vernemen hoe lang de werkgever beoogt de gegevens te bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of de werkgever van plan is om gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

Wenst de werknemer van dit recht gebruik te maken, dan kan hij dit schriftelijk of elektronisch aanvragen bij de personeelsafdeling of de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze aanvraag is gratis

De werkgever verstrekt de gevraagde informatie schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. Indien de werknemer daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

De werknemer heeft ook recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Wanneer de werknemer zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoek, wordt deze informatie op een elektronische wijze bezorgd.

In het geval dat de loonfiches elektronisch ter beschikking worden gesteld aan de werknemer dan kan hij deze gegevens op elk ogenblik raadplegen.

3.2 Recht op rectificatie

De werknemer kan vragen om (onjuiste) persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

De werkgever verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op deze aanvraag in te gaan.

3.3 Recht op het wissen

De werknemer heeft het recht om persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te laten verwijderen.

De werkgever moet dit verzoek van de werknemer binnen een redelijke termijn inwilligen in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt werden;
 • Wanneer de verwerking uitsluitend op de toestemming van de werknemer berustte en deze zijn toestemming intrekt;
 • Wanneer de werknemer om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Wanneer de werkgever niet over een rechtsgrond beschikte om de gegevens te verwerken.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan enkel door de werkgever geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is, zoals bij het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

3.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

De werknemer mag de werkgever vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens enkel onder strikte voorwaarden te mogen uitoefenen.

De werknemer kan de werkgever vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is of de werkgever de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden.

De persoonsgegevens zullen in dat geval enkel verwerkt mogen worden in de volgende gevallen:

 • met toestemming van de werknemer;
 • en met het oog op een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van anderen.

3.5 Recht om bezwaar in te dienen

Een werknemer mag zich verzetten tegen de verwerking.

Een werknemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van de werkgever of een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Een werknemer mag vragen om zijn gegevens door te geven.

Een werknemer mag voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op de uitdrukkelijke toestemming of de uitoefeningen van de arbeidsovereenkomst de werkgever vragen om deze te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

Bovendien mag de werknemer deze gegevens nadien overdragen aan een andere werkgever of verwerkingsverantwoordelijke.

3.7 Recht om klacht in te dienen

Een werknemer mag klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (d.i. tot 25 mei de Privacy commissie)

De werknemer kan steeds een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of de beweerde inbreuk is begaan.

In België kan een klacht ingediend worden bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: commission@privacycommission.be). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze commissie de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bovendien kan de werknemer steeds een burgerlijke vordering instellen. Indien hij bijvoorbeeld schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij een vordering tot schadevergoeding instellen.

3.8 Recht om toestemming in te trekken

Een werknemer mag steeds zijn toestemming intrekken.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de werknemer, mag de werknemer deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

4 Waarborgen en beveiliging van de persoonsgegevens

Hoe worden de  persoonsgegevens beschermd?

4.1 Beveiliging van de persoonsgegevens

De werkgever stelt alles in het werk om de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen betreffende de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Deze beveiliging wordt door hoogtechnologische tools en de kwaliteit van het personeel gegarandeerd.  Het personeel is door het beroepsgeheim gebonden.

Indien er beroep wordt gedaan op het elektronisch versturen/bijhouden van sommige sociale documenten:

Indien sommige documenten elektronisch aan de werknemer worden overgemaakt (bvb. de loonbrief) en elektronisch worden bijgehouden, gebeurt dit via het sociaal secretariaat, waarbij strikte veiligheidsnormen worden gehanteerd.

Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie zullen passende waarborgen door de werkgever genomen worden of zal toestemming van de werknemer gevraagd worden.

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De verantwoordelijke voor de verwerking - werkgever - waakt over de nauwkeurigheid en de relevantie van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Hij zorgt ervoor dat deze met de toepasselijke reglementering overeenstemmen.

De werknemer mag de verwerkingsverantwoordelijke, of de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke steeds contacteren om zijn rechten uit te oefenen of bijkomende informatie te vragen.

In voorkomend geval, zal de functionaris voor gegevensbescherming toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens.

5 Bewaringsduur van de persoonsgegevens

De verwerkte persoonsgegevens zullen door de werkgever bewaard worden zolang als noodzakelijk voor de loonadministratie (dit is de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken), voor de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen (bv. bewarings- en verjaringstermijnen) en bepalingen voortvloeiend uit een collectief akkoord of in zoverre nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking.

Het personeelsdossier zal tot het einde van het dienstverband bewaard blijven, tenzij wetgeving bepaalt dat het personeelsdossier of een deel van het personeelsdossier gedurende een langere periode in de organisatie moet bewaard worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn met het oog op een rechtsvordering.

6 Regels omtrent toegang

Wie kan de persoonsgegevens raadplegen?

6.1 Raadplegingen gegevens

Alleen de gemachtigde personeelsleden van de werkgever en de personen die de onderneming aanwijst, zijn gerechtigd interne raadplegingen in de persoonsgegevens te verrichten.  Deze personen hebben de gegevens redelijkerwijze nodig uit hoofde van hun taak of voor de behoefte van de dienst.  De onderneming voorziet in een systeem van beperkte toegang en een passend beveiligingsniveau.

6.2 Derden aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden

De mededelingen van persoonsgegevens aan derden zijn beperkt tot de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen of indien de mededelingen noodzakelijk zijn voor de normale uitvoering van het personeelsbeheer of de loonadministratie, zoals de overheidsdiensten, de sociale zekerheidsinstellingen en de meewerkende instellingen van sociale zekerheid. 

In bepaalde omstandigheden worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden zoals:

 • Contactgegevens mogen worden doorgegeven aan prospecten, klanten of gebruikers.
 • Indien noodzakelijk mogen gegevens worden doorgegeven aan Smappee INC of andere dochterondernemingen.  Deze ondernemingen kunnen buiten de EU gevestigd zijn.  Smappee neemt bijkomende maatregelen, zoals het afsluiten van en modelcontract, om deze gegevenstransfer naar een land buiten de EU te beschermen.
 • In geval van een bedrijfsovername, fusie, joint venture, verkoop of gelijkaardige bedrijfstransactie. In deze gevallen zal de ontvangende partij de rechten en verplichtingen van deze Privacy Policy overnemen.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers zoals:

 • De payrollinformatie wordt zowel aan ons sociaal secretariaat Securex doorgegeven voor de loonadministratie als aan de bevoegde overheidsinstanties op grond van wettelijke verplichtingen (bv. Belgische en/of buitenlandse gerechtelijke diensten, politiediensten en socialezekerheidsinstanties);
 • De nodige gegevens worden toegankelijk gemaakt aan onze IT-provider en/of onze cloud-providers met als doel het beheren van de account van de werknemer; 
 • De nodige gegevens worden doorgegeven aan de leasemaatschappijen voor het beheer van het bedrijfsvoertuig;
 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres en gezinssituatie worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappijen voor het genieten van de voordelen van de hospitalisatieverzekering;
 • De nodige inlichtingen worden aan provider doorgegeven voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques;
 • De nodige inlichtingen worden doorgegeven aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPW) opdat deze naar behoren zijn taken kan uitoefenen;
 • De nodige inlichtingen worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappijen voor het verzekeren van het risico op arbeidsongevallen;
 • De nodige inlichtingen worden doorgegeven aan de banken met het oog op het uitbetalen van de lonen, kosten,…

Voor een volledige lijst van alle verwerkers raadpleeg bovendien de algemene Smappee Privacy Policy en contacteer de personeelsafdeling of de DPO;

Er wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten met bovenstaande verwerkers opdat o.a. de  persoonsgegevens van de werknemer voldoende beschermd en beveiligd zijn.

De werkgever kan verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven op gerechtelijke bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

 

Dit reglement treedt in werking op: 14/3/2019.

 

 

Referenties:

Document opgesteld op basis van template van de VZW Sociaal Secretariaat Securex en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming Groep Securex:  "Het document mag enkel intern in uw onderneming gebruikt worden. U mag het noch gratis, noch tegen betaling aan een derde overmaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Groep Securex. De Groep Securex is en blijft exclusief eigenaar van alle rechten, waaronder de intellectuele rechten, op dit document. Er wordt u enkel een gebruiksrecht op dit document gegeven."

VZW Sociaal Secretariaat Securex, Maatschappelijke zetel : Tervurenlaan 43, 1040 Brussel, BTW BE 0401.086.981

 

© 2013-2018 Smappee NV. Alle rechten voorbehouden.

  Loading...
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.
x