Licentievoorwaarden

LICENTIEVOORWAARDEN

 

ONZE LICENTIEVOORWAARDEN. WAT KAN JE DOEN MET ONZE APPLICATIES?

Welke partijen zijn er?
Hier definiëren we de partijen en enkele kernbegrippen die we in onze voorwaarden gebruiken.

In deze Licentievoorwaarden wordt verstaan onder:

‘Smappee’: Smappee NV (Naamloze Vennootschap) met zetel te Evolis 100, B 8500 KORTRIJK, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0849.366.642.
'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die de mobiele applicatie van Smappee installeert en/of gebruikt, en al dan niet in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Embedded Software': De software componenten die bestemd zijn voor gebruik op de Smappee toestellen.
'Mobile App Software': de mobiele applicatie van Smappee, geschikt voor iPhone® en Android™-apparatuur, en te downloaden en installeren via de App Store℠ en Google Play℠.
'Software': Omvat 'Embedded Software' en 'Mobile App Software'.
‘Apple’: iPhone, App Store, Apple, Apple logo, iPad, iPod, iTunes, OS X en anderen zijn geregistreerde merken van Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. De volledige lijst met geregistreerde en/of beschermde merken kan teruggevonden worden via http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html.
‘Google’: Android, MediaPlayer for Android, Android robot, Android logo, Google Play, Google Play Store icoon, Google Play badge en anderen zijn geregistreerde merken van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De volledige lijst met geregistreerde en/of beschermde merken kan teruggevonden worden via http://developer.android.com/distribute/googleplay/promote/brand.html.

Mobile Apps
Voor de Mobile App Software zijn de voorwaarden eveneens van toepassing zoals vermeld op de App Store℠ en Google Play℠. Zij fungeren als aanvullend recht, maar de voorwaarden gestipuleerd in deze EULA krijgen bij tegenstrijdigheid voorrang op de regels gestipuleerd door Apple of Google.

Artikel 1. Welke rechten heb ik als Gebruiker?
In dit artikel definiëren we het niet-exclusief gebruiksrecht.
Smappee kent je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe, hetwelk je automatisch aanvaardt door het opstarten van de toestellen waarop de Software geïnstalleerd is. Het gebruiksrecht is beperkt tot een normale uitoefening van de Software. Concreet: je hebt door de installatie het recht om onze Software te gebruiken, maar je verkrijgt geen enkel exclusief recht hierop. Heb je zelf eigen inkoop- of algemene voorwaarden, dan zijn deze niet van toepassing bij de ingebruikname en gebruik van de Software. Er wordt per Smappee toestel één (1) gebruiksrecht voor de Embedded Software toegekend.
Artikel 2. Wat mag ik precies doen met de Software?
In dit artikel definiëren we wat je precies kan aanvangen met de app en andere Software.
Smappee kan steeds nieuwe versies, updates en releases uitbrengen van deze Software, naar eigen inzicht. Je geeft Smappee uitdrukkelijk de toestemming om updates op jouw toestel vanuit afstand te installeren zonder verdere verwittiging. We bieden geen gebruiksondersteuning voor toestellen en diensten die gebruik maken van oude versies van de Software. Deze voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op nieuwe versies of updates.
Je mag de Embedded Software gebruiken op het jouw Smappee toestel en zolang het toestel ongeopend is. Bij het openen van het Smappee toestel vervalt het gebruiksrecht voor de Embedded Software.
Eventuele documentatie, hulpfilmpjes of uitleg valt eveneens onder het aan jou toegekende gebruiksrecht. Even theoretisch: je mag onze Software ‘laden en in beeld brengen’, de Software ‘onderhouden’, dit voor zover technisch noodzakelijk, je mag een ‘reservekopie’ aanmaken van de Software en je mag onze toepassing bestuderen, waarnemen en testen met het oog op ‘het achterhalen van de ten grondslag liggende ideeën en beginselen’.
Artikel 3. Wat mag ik niet doen met de Software?
In dit artikel definiëren we enkele beperkingen van het gebruiksrecht.
Er zijn vanzelfsprekend ook beperkingen aan het niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Zo mag je als Gebruiker de Software (in haar geheel of gedeeltelijk) nooit decompileren (reverse engineering), anderzijds bewerken, verder verhuren, verkopen, openbaar maken (de code) of anderszins commercialiseren.
Je mag de Software ook niet verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik, de informatie omtrent het auteurschap van Smappee en de ontwikkelaar verwijderen uit de Software.
Je mag de Embedded Software niet gebruiken op andere dan de door Smappee daarvoor bestemde en geproduceerde toestellen of hardware.
Artikel 4. Hoe neem ik de Mobile App Software in gebruik?
In dit artikel specifiëren we kort de installatieprocedure van de mobiele Applicatie.
Je kan onze mobiele Applicatie terugvinden in de App Store® van Apple® en de Google Play Store™ van Google®. Open de App Store®-applicatie op je iPhone® of de Play Store™-applicatie op je Android-toestel, en zoek op ‘Smappee’, klik op ‘Installeren’ en vul daarna je wachtwoord in. Wanneer je gegevens correct zijn, zal de Applicatie zich installeren op je toestel.
Je kan de Mobile App Software dus vrij en gratis downloaden. Aflevering van de programmatuur gebeurt bijgevolg steeds via het tussenkanaal van de Apple® App Store® en Google® Play Store™.
Artikel 5. Welke garanties heb ik als Gebruiker?
In dit artikel definiëren we de garanties van de Gebruiker.
De Software van Smappee is veilig, gebruikt geen gevaarlijke of gebrekkige code en berokkent je toestel dan ook geen schade.
De Software verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens, maar doet dit ten allen tijde in lijn met de Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en gerelateerde (wettelijke) bepalingen. Je gegevens worden veilig verwerkt, met aandacht en zorg voor je persoonlijke data. We geven om je privacy. De volledige details van de verwerking (welke gegevens we verwerken, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking, hoelang we deze data bijhouden en andere belangrijke feiten) kan je nalezen in de aparte ‘Privacy Policy’, terug te vinden op de Smappee Website.
Smappee behaalde ook het juridisch kwaliteitslabel ‘mylabel’ voor haar Software, na een grondige audit van de Software en opmaak van de nodige documenten. Dit verzekert aan jou dat de Software tip-top (en dus 100%) juridisch in orde is. Je kan het online certificaat bekijken via http://ictrecht.be/kwaliteitslabel-smappee/.
We houden de informatie, aanwezig in onze Software, up-to-date en actueel. Dit is vanzelfsprekend een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis. Mocht je tekortkomingen of fouten constateren, nodigen we je graag uit om deze te melden via support@smappee.com. We waarderen jouw mening en feedback!
Artikel 6. Wat met de intellectuele eigendom van de Software?
In dit artikel definiëren we de intellectuele eigendomsrechten, rustende op de mobiele app.
Op creatieve werken rusten er intellectuele eigendomsrechten. Zo ook op onze Software .
Zo heb je enerzijds het merkenrecht. Op alle (merk)namen of logo’s van Smappee, Smappee producten, promoties van Smappee (en meer) rusten Benelux, Europese of internationale merkrechten. Je mag dan ook de naam en logo van Smappee, de naam van de Software of namen binnen de Software niet gebruiken, commercialiseren of anderszins bekendmaken, zonder de voorafgaandelijke toestemming van Smappee. Geen enkel merkenrecht gaat over door het gebruik van de Software.
We hebben natuurlijk ook auteursrechten op onze Software (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). Niet alleen het grafisch ontwerp of front-end (wat je ziet en gebruikt binnen onze Software) kent bescherming, ook onze teksten, promoties en andere informatie worden door het auteursrecht gevat. Ook onze webshop en website zijn door dezelfde rechten gevat. Er gebeurt geen enkele overdacht van (auteurs)rechten, door het gebruik of installatie van de Software.
Ook de Softwarewet (Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.) kent een specifieke bescherming toe aan programmatuur of software, dus ook aan onze Software.
Er rust eveneens auteursrechten op alle juridische teksten, aanwezig op de Smappee website. Alle rechten hierop blijven bij Smappee en het juridisch kantoor deJuristen. Het kopiëren, publiceren of anderszins verveelvoudigen van onze teksten is niet toegestaan.
Je erkent al deze rechten, en zal je van enige inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten ten allen tijde onthouden. Door de installatie en gebruik van onze Software ben je op voldoende wijze geïnformeerd over deze verplichtingen en de bijhorende juridische informatie.
Artikel 7. Aansprakelijkheid?
In dit artikel definiëren we de eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder.
Smappee neemt geen aansprakelijkheid op voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik of installatie van haar Software. Smappee exonereert zich niet voor haar essentiële aansprakelijkheid, maar levert haar programmatuur (de ‘Software') wel ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’. Dit impliceert dat je onze Software afneemt en installeert met eventuele fouten in de code en zonder een individueel recht op ondersteuning.
Smappee tracht de aanwezige informatie zo actueel mogelijk te houden. Fouten zijn echter steeds mogelijk, maar kunnen nooit tot aansprakelijkheid van Smappee leiden. Heb je zelf een fout opgemerkt, dan kan je dit melden via support@smappee.com.
URL’s (links), waarvan de inhoud door externe partijen wordt gecontroleerd, kunnen geen voorwerp van aansprakelijkheid in hoofde van Smappee uitmaken.
Je kan (of mag) als Gebruiker geen wijzigingen aanbrengen in de Software. Doe je dat toch, dan is Smappee vanzelfsprekend nooit aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit deze adaptaties.
Artikel 8. Hoeveel kost de Software?
In dit artikel definiëren we de kostprijs van de Software.
De Embedded Software is onderdeel van het aangekochte Smappee toestel.
Sommige functies van de Software zelf (energieproducten en –analyses, push-berichten, aanvullende diensten en opties) kunnen tegen betaling worden aangeleverd. Het is niet mogelijk om elektronisch te betalen binnen de programmatuur. De Software valt daarom niet onder de e-commerce wetgeving.
Artikel 9. Hoe oud moet ik zijn om de Applicatie te gebruiken?
In dit artikel definiëren we de minimumleeftijd voor het gebruik van onze app.
Het is niet mogelijk om direct aankopen te verrichten binnen onze Mobile App Software. Smappee acht niettemin veel belang aan het onderscheidingsvermogen van een minderjarige. Daarom gaan wij er vanuit dat je onze Applicatie enkel kan gebruiken en installeren vanaf een leeftijd van 12 jaar. Ben je minder dan 12 jaar oud, en installeer of gebruik je onze Applicatie toch, dan gaan we er vanuit dat je de expliciete of impliciete toestemming van je ouders hebt gevraagd (en gekregen).
Artikel 10. Wie heeft de Software ontwikkeld?
In dit artikel definiëren we de feitelijke ontwikkelaar van de Embedded Software.
De Software wordt uitgegeven door Smappee, en werd ontwikkeld door Smappee.
X. Andere Software Componenten
De Software kan componenten bevatten die door derde partijen aangemaakt worden. Voor deze componenten zijn de respectievelijke licentievoorwaarden van de producent(en) van toepassing.
Artikel 11. Welke bepalingen zijn van toepassing?
In dit artikel definiëren we de aanvullende regels.
Naast onze Licentievoorwaarden, zijn er nog enkele juridische bepalingen van toepassing. Zo lees je best ook eens onze eigen Privacy Policy en Algemene Voorwaarden (e-commerce), Cookie Statement, Disclaimer en de ‘LICENSED APPLICATION END USER LICENSE AGREEMENT’ van Apple Inc en de ‘LICENSING OVERVIEW’ van Google Inc.
We raden je aan deze voorwaarden uit te printen, of een lokale kopie ervan op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde wijzigen, zonder (voorafgaande) notificatie. Het is aan te raden dat je af en toe deze voorwaarden consulteert. Wijzigingen zullen worden aangegeven.

 

Laatste aanpassing: 31/10/2013.

 


© 2013 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

 

  Loading...
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.
x